โรงเรียนบ้านผาจีได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 3

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านผาจีได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้าศึกษาดูงานเวียงคำกาขาว และวัดสามต้าว ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งนักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนได้

ดูรูปเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1tkrOmIur0V90H…

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us