การประเมินผลการพัฒนางานตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุพันธกิจและความสำเร็จขององค์กร

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566 ผู้อำนวยการชำนาญ บอแฉ่ และคณะครูโรงเรียนบ้านผาจี ขอขอบพระคุณ นายพิชชากร อานุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ, นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาศิริวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอื้น, นายบัญญัติ ยานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร และนางสาวนฤมล สารอินมูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะตี ที่ได้ให้เกียรติมาประเมินผลการพัฒนางานตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุพันธกิจและความสำเร็จขององค์กร โดยมีกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและกิจกรรมตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับตำแหน่งและภาระงาน 

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us