การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านผาจี ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 3 ราย และได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการการประเมินฯ ประกอบไปด้วย นายชำนาญ บอแฉ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี นายพิชชากร อานุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หม้อ นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาศิริวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอื้นและคณะครูโรงเรียนบ้านผาจี การประเมินในครั้งนี้ครูผู้ช่วยขอน้อมรับคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต้องพัฒนาต่อไป และขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

(Visited 2 times, 1 visits today)
Message us