อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ จิตศึกษา เพื่อพัฒนาปัญญาภายใน ณ โรงเรียนบ้านพญาไพร ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2567 ทางโรงเรียนบ้านผาจี นำโดยท่านผู้อำนวยการชำนาญ บอแฉ่ พร้อมคณะครู ได้เข้าการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ จิตศึกษา เพื่อพัฒนาปัญญาภายใน ณ โรงเรียนบ้านพญาไพร ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ทั้งนี้ทางผู้บริหาร คณะครู ได้เรียนรู้เข้าใจบริบทโลกใหม่ กับการพัฒนาผู้เรียนทั้งปัญญาภายนอก ปัญญาภายใน ผ่านกระบวนการฝึกฝนทักษะ Dialogue Reflection และการออกแบบกิจกรรมจิตศึกษา การออกแบบสนามพลังบวกและจิตวิทยาเชิงบวก ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านผาจีต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us