โรงเรียนบ้านผาจีได้เข้ารับการนิเทศชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านผาจีต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านผาจีได้เข้ารับการนิเทศชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านผาจีต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพบปะเเละสังเกตการทำงานของครูในชั้นเรียนและร่วมกันพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนบ้านผาจีต้องขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการนิเทศที่ใด้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ปัญหาอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us