การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนบ้านผาจี ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และยังร่วมกันพูดคุยเเลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง ทั้งนี้คณะครูยังได้กล่าวอำลาผู้ปกครองเนื่องในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่ และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่ดีภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ไว้ใจทางโรงเรียนในการดูแลบุตรหลานและเสียสละเวลามาประชุมกับทางโรงเรียนและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us