ITA Online

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA 2023)  

โรงเรียนบ้านผาจี

ข้อมูลพื้นฐานO1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารงานO11 แผนดำเนินงานฯ
O12 รายงานการกำกับ ติดตามฯ
O13 รายงานผลการดำเนินงานฯ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลคการสำรวจฯ
O18 E-Service
การบริหารเงินงบประมาณO19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อฯ
O21 สรุปผลการจัดซื้อฯ
O22 รายงานผลการจัดซื้อฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลO23 นโยบายหรือการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินงานตามนโยบายหรือการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 แนวปฏิบัติฯ เรื่องร้องเรียน
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
O30 การเปิดโอกาสฯมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตO31 ประกาศเจตนารมณ์ฯ
O32การสร้างวัฒนธรรมฯ
O33 รายงานผลตามนโยบายฯ
O34 การประเมินความเสี่ยงฯ
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันฯ
O37 รายงานการกำกับติดตามฯ
O38 รายงานการดำเนินการฯ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตO39 ประมวลจริยธรรมฯ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมฯ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
O43 การดำเนินการตามมาตรการฯ
Message us