วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านผาจีมุ่งให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมจริยธรรม ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

พันธกิจ

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านผาจีได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค

2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านผาจีได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค อ่านออกเขียนได้ตาม ศักยภาพและความแตกต่างของผู้เรียน

2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมสืบทอดอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน สถานศึกษาให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย

4. ผู้บริหาร ครู นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

5. ผู้บริหาร ครู นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Message us