ประวัติโรงเรียน

  เมื่อปี พ.ศ. 2535 ทางโรงเรียนบ้านพญาไพรได้ทำการสำรวจหมู่บ้านในเขตบริการจึงเห็นว่าบ้านผาจีอยู่ไม่สมควรที่จัดเป็นหมู่บ้านในเขตบริการและได้ทำการสำมะโนนักเรียนและรับนักเรียนเข้าเรียน แต่ก็ยังปรากฏว่าไม่ค่อยมีนักเรียนที่จะสมัครใจมาเรียนตามเกณฑ์ที่คาดเอาไว้ ทั้งนี้สาเหตุเป็นเพราะระยะทางที่ไกลและเส้นทางการคมนาคมที่ไม่สะดวกนั่นเอง

            ปี พ.ศ.  2537 ซึ่งเป็นปีที่ทางทหาร (โดยโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่แม่ฟ้าหลวง – แม่จัน)ได้จัดพื้นที่ให้ราษฎรชาวไทยภูเขาอยู่ใหม่ บ้านผาจีจึงย้ายห่างไปไกลกว่าเดิม(ประมาณ 6 กิโลเมตร) แต่มีจำนวนหลังคาเรือนเพิ่มมากขึ้น  (ประมาณ80 กว่าหลังคาเรือน) โรงเรียนจึงได้ออกทำการสำรวจและประชา-สัมพันธ์ในการมาเรียนใหม่โดยให้นักเรียนที่สนใจมาเรียนมาพักอยู่ในโรงเรียนได้ ปรากฏว่ามีนักเรียนมาอยู่ในโครงการประมาณ  12  คน  แต่พอสิ้นปีการศึกษาปรากฏว่า  นักเรียนที่อยู่หอพักก็ไม่ยอมพัก  ใช้วิธีเดินทางไปกลับทุกวัน  และเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2539   นักเรียนบางคนก็ออกไปกลางคัน  บางคนก็ขอย้ายไปเรียนต่อที่บ้านผาจี อ.แม่สาย (3 คน) และปีการศึกษา 2540 ไม่มีนักเรียนในบ้านผาจีมาเรียนในโรงเรียนบ้านพญาไพรเลย

          พ.ศ. 2539 ทางศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย  บริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย ก็ได้ส่งบุคลากรเข้ามาประจำในหมู่บ้านและเปิดทำการสอนให้กับเด็กเล็กและผู้ใหญ่ที่สนใจในบริเวณบ้านผาจีโดยที่มีการประสานงานระหว่างนายทิวา ทองเพ็ชร(อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพญาไพร) กับบุคลากรที่มาสอนของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ อยู่ตลอดเวลาจนเมื่อ ปลายปี  พ.ศ. 2540  นายทิวา ทองเพ็ชร ได้รับคำสั่งย้าย นายกฤษดา มหาวงศนันท์  ก็ได้รับคำสั่งย้ายมาเป็นอาจารย์ใหญ่แทน  และได้รับฟังเรื่องการร้องขอให้มาเปิดโรงเรียนสาขาที่บ้านผาจีตลอดมา

จนกระทั่งเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2541  มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนบ้านพญาไพร     ประธานคณะกรรมการโรงเรียน นายจะมู  แซ่ลี้ (มนัญชัย  เฉลิมพรเกษม)  ได้ปรึกษากับทางคณะกรรมการโรงเรียนว่า  ควรให้ทางโรงเรียนดำเนินการเปิดโรงเรียนสาขาที่บ้านผาจีในปีการศึกษาต่อไป (ปี 2542) จะทันหรือไม่และได้ขอให้ทางอาจารย์ใหญ่ปรึกษากับทางอำเภอในเรื่องการดำเนินการเปิดโรงเรียนนายกฤษดา  มหาวงศนันท์ได้ประสานงานระหว่างหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ  แม่ฟ้าหลวงและหัวหน้าศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน  จังหวัดเชียงราย  เพื่อส่งเรื่องขอเป็นโรงเรียนสาขาใน ปีการศึกษา 2542 แล้ว แต่ปรากฏว่าผลการพิจารณาจาก คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ แม่ฟ้าหลวงมีมติให้ชะลอการเปิดโรงเรียนไว้ก่อน แต่โรงเรียนก็ยังส่งบุคลากรมาสอนอยู่ 1 ราย  คือ  นายภูษิต   มาไกล  โดยยึดนโยบายการประกันโอกาสทางการศึกษา เมื่อเดือนมีนาคม 2542  ทางโครงการ พ.ม.พ.(โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นทีแม่ฟ้าหลวง – แม่จัน) ได้ทำการย้ายหมู่บ้าน ลิเช ให้มาอยู่ร่วมกับหมู่บ้านเดิมของผาจีอีก 21 หลังคาเรือนทำให้มี จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทางโรงเรียนบ้านพญาไพรเห็นว่า ควรตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศ จึงได้เสนอเรื่องจัดตั้งโรงเรียนบ้านผาจีเป็นโรงเรียนเอกเทศ และส่ง   นายสุขสันต์  สอนนวล  อาจารย์  2 โรงเรียนบ้านพญาไพร มาเป็น  ผู้ประสาน งานในระหว่างดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน จนกระทั่งปี 2545  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย   ได้ประกาศให้โรงเรียน  บ้านผาจีเป็นโรงเรียนเอกเทศในกลุ่มโรงเรียนเทอดไทย ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 ได้ส่งนายสุขสันต์  สอนนวล  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และทำหน้าที่เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านผาจี จนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2548  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  นายสุขสันต์  สอนนวล  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี   ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3  ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไพรไตรมิตรและให้ นายอนุชิต  ไทยรัศมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทอดไทย มารักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี  ในวันที่  1  ธันวาคม  2548  จนถึงกระทั่งถึง  วันที่  8  พฤศจิกายน 2549สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต 3 ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายอนุชิต ไทยรัศมี   ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซางนาเงิน   และให้  นายดำรงค์คำภิระปาวงศ์ มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี และเมื่อวันที่2  กุมภาพันธ์ 2550 ก็มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายดำรงค์คำภิระปาวงศ์  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี จนกระทั่งถึง  2  เมษายน  2551 นายดำรงค์คำภิระปาวงศ์ ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไร่หลวงวิทยา  และมีนางสุดา  ไทยรัศมี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี ตั้งแต่วัน 27  พฤษภาคม  2551  จนถึง 25  มีนาคม  2554 และมีนายสุภาพชน  จันทรสาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 จนถึง28 กรกฎาคม 2556  ต่อมานางสาวมัญชุสา  เพ็ชรชนะเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  28  มกราคม  2557 และได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา ในวันที่  17 มีนาคม 2558   หลังจากนั้นมีนายวิทยา ทากัน มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านผาจี  ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561    

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได้แต่งตั้ง          นายชำนาญ   บอแฉ่  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านผาจี  ปัจจุบันมีข้าราชการครู         ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ  รวมทั้งสิ้น 9 คน  นักการภารโรง 1 คน

Message us