ครูและบุคลากรฯ

บุคลากรโรงเรียนบ้านผาจี

นายชำนาญ บอแฉ่

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี

นางสาววันวิสา แก้ววิรัตน์

นางสาวจามจุรี ระวังทรัพย์

นางสาววรวีร์ อินจันทร์

นายกฤษฎาวุฒิ ไชยวุฒิ

นางสาวชญานี โพธิ

นางสาววนัสนันท์ ผาบสุวรรณ

นางสาวเบญจวรรณ เตปินใจ

นางสาวธัณญพักตร์ ธนกฤษไพบูลย์

นางสาวชุตินันท์ ชาวเหนือ

นายวัชระ งามเริง

นางสาวสีสุดา มาเยอะ

นางศณาดา กันธิยะ

Message us