E-Sevice

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3
เลขที่ 111 หมู่ที่  15  บ้านผาจี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
ติดต่อ โทรฯ 0807905583 | อีเมล : phajeeban@gmail.com

Message us